Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb z kontaktného formulára

V zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov.

Na to, aby sme Vaše osobné údaje uvedené v súhlase so spracúvaním osobných údajov mohli spracúvať za účelom vybavovania podnetov a otázok, ktoré nám zasielate prostredníctvom kontaktného formulára, potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý nám udelíte označením zaškrtávacieho políčka. Súhlas je platný na neurčito a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné, avšak pokiaľ nám ho neposkytnete, nebudeme s Vami môcť komunikovať ohľadom zaslanej správy.

Poskytnuté osobné údaje nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu, nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.